PROFIL2018-03-08T16:02:44+01:00

NAŠA SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť Pyrokomplex vznikla v roku 2004 ako odborná spoločnosť so zameraním na požiarnu ochranu, bezpečnosť práce a životné prostredie. Cieľom spoločnosti je poskytovať komplexný servis v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, životného prostredia a všetkých činností súvisiacich s týmito problematikami pri zohľadnení špecifických požiadaviek užívateľa, možných rizikových faktorov a zachovaní vysokých nárokov na kvalitu.

Základnou ideou spoločnosti Pyrokomplex je poskytovať našim zákazníkom flexibilný prístup pri riešení konkrétnych problémov, moderné metódy, dlhodobú a konštruktívnu spoluprácu, zavádzanie jednoduchých a efektívnych systémov riadenia pri realizácii úloh v BOZP, OPP, ŽP a CO v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi IMS (ISO, QMS, OHSAS), čo smeruje k neustálemu dynamickému vývoju v kvalite poskytovaných služieb.

Dôležitým prvkom zabezpečenia vysokej kvality je tiež kontinuálna a objektívna kontrola poskytovaných produktov a služieb. Kvalifikovanosť spoločnosti sa odzrkadľuje aj v odbornej činnosti našich špecialistov, ktorí sú aktívnymi členmi cechov a odborných asociácii v týchto oblastiach v SR. Pyrokomplex s.r.o. je držiteľom oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce SR na vykonávanie výchovy a vzdelávania a bezpečnostno technickej služby.

certifikat pyrokomplex

REFERENCIE