lešenár

LEŠENÁR

Základné, opakované a rozširovacie školenia a aktualizačná odborná príprava pre všetky druhy lešenia:

ROZDELENIE KURZOV

 • Základný kurz
 • Rozširovací kurz
 • Opakované školenie
 • Aktualizačná odborná príprava

PONUKA

 • získanie oprávnenia na montáž a demontáž všetkých druhov lešení
 • vystavenie preukazu montáže a demontáže lešení
 • rozšírenie oprávnenia o ďalšie druhy lešení
 • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
 • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti preukazu každé 2 roky
 • aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov
 • odborné poradenstvo v oblasti montáže a demontáže lešení

PERIÓDY

 • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • periodické opakované školenie minimálne 1 x 24 mesiacov
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov

PODMIENKY PRE ZARADENIA DO KURZU

Základné školenie

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti pre práce vo výškach, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia / rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov)

 • aktuálny preukaz – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov)

 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálny preukaz – originál

Rozširovacie školenie

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia / rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom
 • aktuálny preukaz – originál

DRUH LEŠENIA

 • A – rúrkové
 • B – podperné
 • C – pojazdné a voľné stroje
 • D – drevené
 • E – stavebné plošinové výťahy
 • F – dielcové

PRE KOREKTNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV POUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!

AK DÁVATE PREDNOSŤ TLAČENEJ FORME, STIAHNITE SI PDF FORMULÁR.

LEŠENÁR
Sending